Ochrana Osobných údajov

1.Úvodné ustanovenia

1.1. Ochrana osobných údajov je vypracovaná v náväznosti na konanie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

1.2. Cieľom je zákazníkom a potenciálnym zákazníkom e-shopu coconutme.sk poskytnúť informácie o zbere a spracovaní osobných údajov. Prevádzkovateľom e-shopu a zároveň správcom osobných údajov je fyzická osoba so živnostenským oprávnením Beáta Čapská, so sídlom Prešovská 43, 94901 Nitra, IČO: 33713219, DIČ: 1029369495, tel.číslo +421 905 249 188, e-mail: miska@coconutme.sk.

1.3. Prevádzkovateľ považuje všetky osobné údaje zákazníka za prísne dôverné.

 

2. Zásady ochrany osobných údajov

2.1. Prevádzkovateľ je pri spracovaní osobných údajov viazaný nasledujúcimi zásadami:

a) osobné údaje musia byť spracované korektne a zákonným transparentným spôsobom;

b) osobné údaje byť zhromažďované len pre určité účely, výslovne vyjadrené a legitimné účely a nemôžu byť ďalej spracované spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlúčiteľný;

c) osobné údaje môžu byť spracované iba v potrebnom rozsahu ku vzťahu k predmetnému účelu;

d) pri spracovaní osobných údajov je nutné brať ohľad na ich presnosť

e) osobné údaje môžu byť uchvoané iba pre potrebnú dobu;

f) osobné údaje musia byť spracované pod náležitým zabezpečením.

 

3. Informácie pre Zákazníkov

Prevádzkovateľ poskytuje Zákazníkom nasledujúce informácie o spracovaní osobných údajov:

3.1. Správca osobných údajov

3.1.1. Správcom, tj.tím, ktorý údaje zhromažďuje a zodpovedá za ne, je Prevádzkovateľ. Kontaktná adresa je uvedená vyššie, ďalšie kontaktné údaje sú uvedené na stránke coconutme.sk.

3.2. Účely spracovania a ich právny základ

3.2.1. Spoločnosť spracováva osobné údaje Zákazníkov na základe legitímnych dôvodov. Primárnym účelom spravovania sa rozumie spracovanie osobných údajov pre vybavenie objednávky tovaru na vyššie uvedených webových stránkach a pre výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, teda hlavne za účelom plnenia zmluvy, na strane ktorej stojí Zákazník, alebo za účelom prijatia opatrenia na žiadosť Zákazníka pred uzavretím zmluvy. V niektorých prípadoch Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje tiež na základe oprávneného záujmu spočívajúcom vo vymáhaní ich požiadaviek a/alebo určenia, ochrane a výkonu právnych nárokov Prevádzkovateľa.

3.2.2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje preto, aby mohol reálne plniť svoje zmluvné zákazky Zákazníkovi. Jedná sa o identifikačné a kontaktné údaje Zákazníka potrebné pre plnenie zmluvy ako je meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, e-mail, telefónne číslo. Prevádzkovateľ tiež spracováva údaje o objednanom tovare, vybavených objednávkach, zaplatených čiastkach, prevedených platbách a ďalšie.

3.3. Povinnosť poskytnúť osobné údaje

3.3.1. Prevádzkovateľ nesmie vstúpiť do zmluného vzťahu so žiadnou osobou, ktorá odmietla poskytnúť osobné údaje v rozsahu vyžadovanom právnymi predpismi. Pokiaľ Zákazník odmietne predmetné údaje zdeliť, Prevádzkovateľ nesmie vstúpiť do žiadneho zmluvného vzťahu, poprípade je nútený s ním existujúci zmluvný vzťah ukončiť.

3.4. Archivačná doba

3.4.1. Prevádzkovateľ archivuje osobné údaje Zákazníka po dobu, ktorá je potrebná vzhľadom k účelu, pre ktorý boli získané. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Zákazníka po dobu 10-tich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.

3.5. Kategórie príjemcu osobných údajov

3.5.1. Osobné údaje sú primárne spracované priamo v sídle Prevádzkovateľa. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje Zákazníka poskytnuté za účelom rádového plnenia práv a povinností vyplývajúcich z uzavretia zmluvy ďalším príjemcom (ďalej len „Spracovatelia“). Takýmito príjemcami môžu byť osoby podielajúce sa na dodanie tovaru, dodávatelia IT systému Prevádzkovateľa a externí právni zástupci, ak je to potrebné pre vymáhanie požiadaviek alebo pre ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. S vyššie uvedenými spracovateľmi osobných údajov Prevádzkovateľ uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorá zaručuje minimálne rovnakú úroveň ochrany osobných údajov Zákazníka ako tieto ustanovenia. Prevádzkovateľ podáva osobné údaje ďalším príjemcom iba v potrebnom rozsahu.

3.6. Zabezpečenie dát

3.6.1. Prevádzkovateľ prijal potrebné primerané technické a organizačné opatrenia, vnútorné kontroly a procesy zabezpečenia osobných údajov. Prevádzkovateľ tiež zohľadňuje stav technologického vývoja s cieľom chrániť osobné údaje Zákazníkov pred náhodnou stratou, zničením, zmenám, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Spomenuté opatrenia zahrňujú hlavne zaistenie zodpovesnoti zamestnancov, ktorí majú prístup k osobným údajom Zákazníkov, ich školeniu, pravidelné zálohovanie, postupy pre obnovu dát a riadenia incidentov, softwarovu ochranu zariadenia, na ktorých sú osobné dáta uložené a ďalšie opatrenia.

 

4. Práva Zákazníkov

Primárnym nostiteľom osobných údajov je vždy Zákazník a ako taký má voči svojim osobným údajom práva uvedené nižšie a podrobnejšie špecifikované v Obecnom nariadení o ochrane osobných údajov.

4.1. Právo na prístup k osobným dajom

4.1.1. Zákazník má právo získať od Spoločnosti potvrdenie, či jeho osobné daje spracováva a právo záskať prístup k týmto údajom a informáciam.

4.2. Právo na opravu alebo doplnenie

4.2.1. Zákazník môže požiadať o opravu alebo doplnenie svojich osobných údajov, pokiaľ je daný niektorý zo zákonných dôvodov na zmazanie.

4.3. Právo na zmazanie

4.3.1. Zákazník má právo požiadať Prevádzkovateľa o zmananie svojich osobných údajov, pokiaľ je daný niektorý zo zákonných dôvodov na zmananie.

4.4. Právo na obmedzenie spracovania

4.4.1. V prípade neistoty ohľadom presnosti či zákonitosti spracovania osobných údajov môže Zákazník žiadať, aby Prevádzkovateľ dočasne obmedzil spracovanie jeho osobných údajov.

4.5. Právo na prenositeľnosť údajov

4.5.1. Pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady, má Zákazník právo vyžiadať si od Prevádzkovateľa svoje osobné údaje v strojovo čiteľnom formáte a právo žiadať o podanie týchto údajov inému správcovi.

4.6. Právo vzniesť námietku

4.6.1. Zákazník má z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie (a v prípade priameho marketingu kedykoľvek) právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov Prevádzkovateľovi. Pokiaľ nie sú dané závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, Prevádzkovateľ ďalej predmetné osobné údaje Zákazníka nespracováva.

4.7. Právo podať sťažnosť

4.7.1. Každý zákazník má právo podať sťažnosť dozorovému úradu, pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené Obecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

 

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto ustanovenia kedykoľvek jednoznačne zmeniť.

5.2. Tieto ustanovenia o ochrane osobných údajoch nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.