Obchodné podmienky

1.Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je fyzická osoba so živnostenským oprávnením Beáta Čapská, so sídlom Prešovská 43, 94901 Nitra, IČO: 33713219, DIČ: 1029369495, tel.číslo +421 905 249 188, e-mail: miska@coconutme.sk (ďalej len “predávajúci“) a kupujúceho, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu vyjadruje svoj súhlas s tým, aby sa týmito obchodnými podmienkami spravovala kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len “kúpna zmluva“), ako aj vzťah vzniknutý pri alebo v súvislosti s uzatváraním takejto kúpnej zmluvy, alebo pri reklamácii tovaru predávaného predávajúcim (ďalej len “tovar“).

1.3. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. Ak si predávajúci a kupujúci v písomnej kúpnej zmluve dohodnú iné podmienky, ako sú podmienky stanovené týmito obchodnými podmienkami, tak ustanovenia takejto písomnej kúpnej zmluvy majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

1.4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ak záväzkový vzťah založený medzi nimi uzatvorením kúpnej zmluvy alebo vzniknutý medzi nimi v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy obsahuje cudzí prvok (napr. kupujúci je občanom iného štátu ako ČR), tak sa takýto vzťah spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že na prerokovanie a rozhodnutie sporov vzniknutých medzi nimi v súvislosti so záväzkovým vzťahom založeným medzi nimi uzatvorením kúpnej zmluvy alebo v súvislosti so záväzkovým vzťahom vzniknutým medzi nimi v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy, ak takýto vzťah obsahuje cudzí prvok, sú príslušné a právomocné súdy Slovenskej republiky.

1.6. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v súlade s ustanovením § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi, a to najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.7. Na úpravu vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa nepoužijú ustanovenia článku VI. a článku VII. týchto obchodných podmienok. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

2. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy postupuje tak, že v elektronickom obchode na internetovej stránke predávajúceho si vyberie tovar, ktorý má záujem kúpiť a takýto tovar si zakliknutím tlačítka “Kúpiť“ vloží do “Nákupného košíka“.

2.2. Po ukončení výberu tovaru/tovarov prejde kupujúci do “Nákupného košíka“, kde má možnosť potvrdiť alebo zmeniť objednávaný tovar a jeho množstvo. V Nákupnom košíku sú obsiahnuté najmä informácie o druhu, množstve a cene objednaného tovaru.

2.3. Po potvrdení obsahu “Nákupného košíka“ stlačením tlačítka “Objednať“ prejde kupujúci na stránku zadania identifikačných, kontaktných a fakturačných údajov kupujúceho. Kupujúci je povinný na stránke predávajúceho uvádzať vždy úplné, pravdivé a správne údaje.

2.4. Po zadaní a potvrdení svojich identifikačných, kontaktných a fakturačných údajov, prejde kupujúci stlačením tlačidla “Pokračovať“ na stránku potvrdenia objednávky, ktorej obsahom je uvedenie druhu, množstva a ceny objednaného tovaru, uvedenie identifikačných, kontaktných a fakturačných údajov kupujúceho a uvedenie celkovej ceny tovaru spolu s cenou dopravy a platby. Na úspešné vytvorenie a odoslanie objednávky predávajúcemu sa vyžaduje, aby kupujúci “zaškrtol“ políčko “Kupujúci kliknutím na toto políčko vyhlasuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami, ktorých súčasťou je aj Reklamačný poriadok a s Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom súhlasí“, a potom klikol na tlačítko “Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

2.5. Pred kliknutím na tlačítko “Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ má kupujúci možnosť obsah objednávky skontrolovať a objednávku zrušiť alebo zmeniť. Kupujúci sa pred kliknutím na tlačítko “Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ môže vždy vrátiť na predchádzajúci krok vytvárania objednávky a to stlačením tlačítka “Späť“.

2.6. Objednávka zaslaná predávajúcemu je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto obchodných podmienok. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 15 dní od jej doručenia predávajúcemu.

2.7. Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu doručenie objednávky bezodkladne po jej doručení. Takéto potvrdenie doručenia objednávky je potvrdením o záväznej akceptácii objednávky a jeho prijatím kupujúcim sa kúpna zmluva považuje za uzatvorenú. Obsahom správy budú uvedené identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho, druh, množstvo a cena objednaného tovaru a celková cena tovaru spolu s cenou dopravy a platby. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie súvisiace s jeho objednávkou.

2.8. Predávajúci je oprávnený objednávku odmietnuť a objednaný tovar kupujúcemu nedodať, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, ak sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

2.9. Predávajúci je oprávnený objednávku odmietnuť a objednaný tovar kupujúcemu nedodať, ak kupujúci v minulosti porušil podmienky inej kúpnej zmluvy s predávajúcim.

2.10. O odmietnutí objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom. Ak kupujúci pred odmietnutím objednávky uhradil kúpnu cenu alebo jej časti, tak predávajúci vráti zaplatenú sumu kupujúcemu v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

2.11. Údaje vo faktúre za dodanie tovaru nemožno meniť po tom, ako bola cena tovaru zaplatená alebo po tom, ako tovar kupujúci prevzal.

2.12. Uzavretú kúpnu zmluvu predávajúci archivuje v elektronickej forme po dobu šiestich rokov a kupujúcemu je prístupná na požiadanie.

2.13. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode a ak od predávajúceho nemožno spravodlivo požadovať, aby dodanie tovaru uskutočnil v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcim, vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby prijaté v súvislosti s kúpnou zmluvou do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

2.14. Pred odoslaním objednávky je kupujúci oprávnený za účelom uzatvorenia zmluvy, zistenia alebo opravy technických chýb vykonať úkony a použiť technické prostriedky popísané v Článku 2 a Článku 3 týchto obchodných podmienok.

 

3. Platba za tovar

3.1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode predávajúceho sú uvádzané v mene Euro (EUR) a sú uvádzané vrátane DPH.

3.2. Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný tovar cenu podľa akceptovanej objednávky. Spolu s cenou tovaru je kupujúci povinný zaplatiť cenu platby a cenu dodania tovaru všetko podľa akceptovanej objednávky. Pred konečným odoslaním objednávky je kupujúci oboznámený s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami súvisiacimi s dodaním tovaru kupujúcemu.

3.3. Kúpnu cenu za tovar a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru a platbou za tovar podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu v hotovosti na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty.

3.4. V prípadoch platby v hotovosti je kúpna cena splatná najneskôr pri prevzatí tovaru kupujúcim.

3.5. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku.

4. Dodanie tovaru

4.1. Predávajúci dodáva tovar výlučne na územie Slovenskej republiky a Českej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty.

4.2. Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto určené v Potvrdení o záväznej objednávke a v lehote do tridsiatich dní od Potvrdenia o záväznej objednávke.

4.3. Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať aj pred uplynutím lehoty podľa bodu 4.2 týchto obchodných podmienok. Ak kupujúci dodaný tovar neprevezme, alebo

4.4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu alebo doručovateľskej služby je kupujúci povinný ihneď skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení obalu oznámiť túto skutočnosť prepravcovi a ešte za prítomnosti prepravcu prezrieť tovar a v prípade zistenia poškodenia tovaru alebo iných vád tovaru vyhotoviť o tom písomný doklad a nechať ho podpísať zástupcovi prepravcu alebo doručovateľskej služby.

4.6. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky tovaru nemusí tiež kupujúci zásielku od prepravcu alebo doručovateľskej služby prevziať.

4.7. Podpisom dodacieho listu bez výhrad kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky tovaru nemôže byť braný ohľad.

 

5. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare

5.1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar, nie však skôr ako prevzatím tovaru kupujúcim.

5.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo, ak tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Predávajúci poučuje kupujúceho, že kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar.

6.3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

6.4. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) zaslaným na kontaktnú adresu predávajúceho, ktoré sú uvedené v úvode týchto obchodných podmienok.

6.5. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcemu pred tým, ako lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie.

6.6. Kupujúci je povinný prevzatý tovar zabalený v originálnom obale a spolu so všetkou dokumentáciu prevzatou spolu s tovarom doručiť alebo zaslať na nasledovnú adresu predávajúceho: Beáta Čapská, Čajkovského 2, 94901 Nitra, Slovensko, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar v súlade s týmto bodom doručí alebo odošle na predávajúcim určenú adresu pred uplynutím 14-dňovej lehoty podľa predchádzajúcej vety.

6.7. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci; tieto náklady nemožno určiť vopred. Predpokladaný odhad týchto nákladov závisí od druhu a množstva tovaru a od vzdialenosti, z ktorej bude vracaný tovar prepravovaný a vzhľadom na bežné ceny môže byť vo výške od 1 EUR do 50 EUR.

6.8. Kupujúci pri vrátenom tovare zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v zmysle bodu 6.2 týchto obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške minimálne 1% z celkovej hodnoty tovaru.

6.9. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, a to najmä kúpnu cenu. Predávajúci je povinný (s výnimkou prípadu podľa bodu 6.10 týchto obchodných podmienok) vrátiť platby kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo predávajúcemu doručené oznámenie kupujúcemu o odstúpení od kúpnej zmluvy.

6.10. Ak predávajúci tovar už zaslal kupujúcemu, tak predávajúci je povinný vrátiť platby kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru predávajúcemu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť na adresu predávajúceho podľa toho, čo nastane skôr.

 

7. Reklamácie – Reklamačný poriadok

7.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.

7.2. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru u predávajúceho kupujúcim. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

7.3. Reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu na niektorú z nasledovných adries: e-mail: miska@coconutme.sk, poštová adresa: Beáta Čapská, Čajkovského 2, 94901 Nitra, Slovenská republika.

7.4. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť k vybaveniu reklamácie na nasledovnú adresu: Beáta Čapská, Čajkovského 2, 94901 Nitra, Slovenská republika.

7.5. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

7.6. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

7.7. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

7.8. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba).

7.9. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 7.15 týchto obchodných podmienok, za podmienok stanovených tými obchodnými podmienkami, bezplatné.

7.10. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

7.11. Reklamačné konanie tovaru sa začína dňom od doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho na adresu určenú predávajúcemu v tomto Reklamačnom poriadku. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.12. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

7.13. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.14. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

7.15. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b) uplynutím záručnej doby tovaru,

c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

d) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

e) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar (napr. v prípade nepoužívania odporúčanej plachty na trampolíny),

f) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, návodom na použitie, všeobecnými zásadami

g) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

 

8. Spoločné ustanovenia

8.1. Predávajúci je oprávnený nezverejniť pri tovare recenzie, ktoré nesúvisia s predmetným tovarom, obsahujú nevhodné výrazy, sú podľa starostlivého uváženia predávajúceho nepravdivé, odkazujú na iné webové stránky alebo materiály alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno alebo povesť predávajúceho.

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že medzi sebou budú komunikovať najmä prostredníctvom e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

8.3. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že ho predávajúci pred zaslaním objednávky oboznámil so všetkými informáciami podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8.4. Internetovou stránkou predávajúceho sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie internetová stránka coconutme.sk. Internetovým obchodom predávajúceho alebo elektronickým obchodom predávajúceho sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie internetový obchod predávajúceho na internetovej stránke sk.

8.5. Spotrebiteľom sa na účely kúpnej zmluvy rozumie spotrebiteľ tak, ako je definovaný v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

8.6. Kúpna zmluva je zmluvou uzatvorenou na dobu určitú, a to do splnenia všetkých povinností zmluvných strán z kúpnej zmluvy. Záväzky kupujúceho z kúpnej zmluvy trvajú počas platnosti kúpnej zmluvy, najdlhšie však do ich splnenia.

8.7. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

8.8. Kúpna zmluva bude uložená u predávajúceho v elektronickej podobe po dobu desiatich rokov a kupujúcemu je po túto dobu dostupná na požiadanie.

8.9. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru od predávajúceho nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je výslovne písomne dohodnuté inak.

8.10. Sťažnosti a podnety je kupujúci oprávnený predávajúcemu doručovať na adresu miska@coconutme.sk.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach sa považuje za splnenú umiestnením nového znenia obchodných podmienok na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

9.3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

9.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky, ktorých súčasťou je aj Reklamačný poriadok, prečíta v celom rozsahu, porozumel ich významu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

10.2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem svojich zamestnancov, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

10.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

10.4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa  domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,

g) právo na prenosnosť osobných údajov,

h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

10.5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko,adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.,ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.